PSO算法

基于PSO算法求解飞机航班问题(计算机技术综合实践 II 13349162 郑沛霖)

粒子代数wc1c2

最优解(运算时间: 0.1591 秒)
总利润800-北京800-香港200-北京200-上海
3031840 元3 架次7 架次5 架次4 架次
各架飞机使用率
800-1号800-2号800-3号200-1号200-2号200-3号200-4号200-5号
9.36 h8.24 h8.24 h10.2 h10.2 h10.2 h10.2 h6.2 h